JINS SUNGLASSES 18SS
「100 LOOKS」FASHION STORY
  • ©2018 JINS
    Models: Hiroto Oshita, Yoshiro Sakuma, Miyu Otani, Minami Mitsushima Photography: Yoko Kusano Styling: Keita Izuka Hair: Risako Yamamoto Movie: Yuka Eda Music: Amiko with Shuta Nishida