BEAMS AT HOME for Wellness In Life
  • Art Direction: Ryohei Kaneda(YES) Design:Itaru Mizutani Photography: Shin Hamada, Miho Noro, Ai Tomatsu, Hiroshi Kikui, Mitsugu Uehara, Yuki Aizawa, Yuka Uesawa, Sakai De Jun, Naoko Maeda Illustration: Kahoko Sodeyama Writers: Seishi Isozaki, Kaori Iwatake, Azumi Hasegawa