WHO AM I
ART BOOK
  • Artist: Shingo Katori Art Direction & Design: Yuni Yoshida Graphic Design: Kanako Taki(soda design) Photography: Kei Ogata(No.2)[teaser], Shingo Wakagi[making], HIROSHI MANAKA[cover] Hair & Make-up Artist: Noboru Tomizawa(CUBE), Tatsuya Ishizaki[SHINGO KATORI] Key Visual Producer: Mamoru Inagaki, Tomohiro Morishita(GEEK PICTURES INC.) Editorial Producer: Hitoshi Matsuo(EDIT LIFE) Printing: Koji Toshima, Hiroaki Kuwabara(TAIYO PRINTING CO.,LTD.) Edit & Writing: RCKT/Rocket Company*